بيانيه داوري مهدي پاكنهادبرگزاري مسابقه‌اي با موضوع واحد نقد ادبي، بدون اعمال هيچ‌گونه محدوديت خارجي، و با در گرفتن جامعه عمومي منتقدان، اعم از منتقدان حرفه‌اي و آماتور، در جامعه ادبي ما بي‌سابقه بوده و از سوي ديگر، ارسال بيش از 50 اثر در مدت چهار ماه به اين مسابقه نيز، با توجه به وضعيت حاكم بر ادبيات ما در نوع خود بي‌نظير بوده است.
آن‌چه مي‌توان از اين مقدمه نتيجه گرفت اقبالي است كه نسبت به كنش انتقادي، با تعاريف مدرن آن در حوزه ادبيات رخ داده است. و اين خود، توجه و غايت بيشتر ارباب ادب، و دوستداران و دست‌اندركاران حوزه ادبيات را مي‌طلبد.
آثار رسيده به مسابقه والس را در يك نگاه اجمالي و گذرا مي‌توان با ويژگي‌هاي زير برشمرد:
1- محور قرار دادن متن، به عنوان موضوع نقد به جاي توجه به عناصر حاشيه‌اي، از جمله مولف.
2- تلاش منتقدان براي شاكله‌سازي اثر خود، و ارائه يك اثر انتقادي روش‌مند.
3- توجه منتقدان به عناصر و تعاريف نقد مدرن، و بهره‌گيري از آراء مكاتب و جريان‌هاي نقد جديد، از‌جمله نقد ساختاري، پديدار‌شناختي، روانكاوانه، پسا‌ساختاري، و در موارد معدودي نقد پسامدرن.
لازم به يادآوري است كه موارد فوق، سويه كلي و شاكله آثار را تشكيل داده‌اند، و طبعا در اين ميان استثنائات فراواني نيز به چشم مي‌خورند.
در باز‌خواني و ارزيابي آثار رسيده به جايزه والس، معيارهايي لحاظ شد كه با توجه به اين معيارها به هر اثر امتيازي تعلق گرفت. در اين معيارها سعي شد تمامي جوانب يك نقد برگزيده لحاظ شود. با اين‌حال تاكيد بر بر اين نكته را بر خود لازم مي‌دانم كه تدوين اين معيارها، زيبايي‌شناسي، سليقه و تعريف شخصي نگارنده از ادبيات و نقد ادبي بي‌تاثير نبوده است. لذا نمي‌توان مدعي بود كه معيارهاي تعيين شده، معيارهاي نهايي، كامل و فراگير براي ارزيابي هر نوع نقد ادبي به حساب مي‌آيند.
با توجه به موارد فوق، معيارهاي گزينش و داوري آثار رسيده به جايزه، به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- رعايت اصول متدولوژيك و روش‌شناسي نقد
2- شناخت و توجه به عناصر كليدي سازنده شاكله متن
3- تمركز بر ساحت متن، و دخالت ندادن حواشي، از جمله مولف، جريان‌ها و برخوردهاي خارج متن، و يا قياس‌ها و تطبيق‌هاي نا‌مربوط به ساحت متن.
4- دخيل كردن عنصر خلاقيت در فرايند نقد
5- زيبايي‌شناسي نقد، يا به عبارتي توجه به شاكله صوري نقد و قدرت منتقد در ارتقاي متن خود به يك سطح زيبايي‌شناختي.
6- كنش انتقادي نقد، يا به عبارتي قدرت و توان منظر انتقادي منتقد، توان منتقد در برخورد انتقادي با مولفه‌هاي اثر، و نهايتا هوش و قدرت درك منتقد از چالش‌هاي متن و نوع برخورد او با اين چالش‌ها.

/ 0 نظر / 24 بازدید